Державна влада та місцеве самоврядування


Влада має служити ЛЮДИНІ, а не навпаки. Така влада належить до європейських цінностей.

 Проблема розвитку місцевого самоврядування у сучасній Україні як інституту публічної влади є вкрай актуальним у зв’язку з завданням сучасного політико–адміністративного реформування українського суспільства. Це є кроком на шляху побудови громадянського суспільства та правової держави, а також однією з умов адекватного входження України у європейське співтовариство.

Протягом років незалежності сучасне українське суспільство набуло всіх ознак державності, але на жаль ще досить не можна стверджувати , що Україна має ефективну модель державної влади, яка має забезпечити достатній рівень життя українського народу. Відомо, що дієве місцеве самоврядування можливе у сучасних умовах лише за високої громадянської активності, тому що самі громадяни перш за все мають вирішувати проблеми що стоять перед ними створюючи для цього громадські об’єднання та організації. Виходячи з принципу субсидіарності державні органи влади мають братися за вирішення лише тих завдань, які не під силу самим громадянам, об’єднаним у недержавні і немуніципальні організації, більш того, у відповідності до цього принципу мають розподілятися повноваження між різними рівнями влади. Цей принцип є основним, який закладено у Європейські хартії самоврядування. На жаль сьогодні ми повинні констатувати про те, що народ відсторонений від участі в управлінні , як державою в цілому , так і рівні місцевого самоврядування, що свідчить про те, що він не став головним суб’єктом в організації влади. Така соціально – політична ситуація не відповідає ознакам демократичного розвитку країни.

У будь – якому цивілізованому суспільстві має бути вільне співробітництво та співпраця між усіма суб’єктами державно – владних відносин, оскільки саме це є запорукою конструктивного розвитку демократії та політико-правових засад реального народовладдя та створення сучасної правової держави. У зв’язку з цим вкрай важливим є проблеми розвитку реальної структури самоорганізації , як основи місцевого самоврядування, що в цілому є найважливішою ознакою громадянського суспільства.

Розвиненість та дієвість місцевого сучасного місцевого самоврядування, як інституту публічної влади вимірюється, по – перше, наявністю закріпленої, визнаної та визначеної територіальної основи місцевого самоврядування; по – друге, реальним розмежуванням повноважень та компетенцій між державною владою та місцевим самоврядуванням, а також між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно – територіального устрою держави; по – третє, розмежування питань землі, власності та майна між різними рівнями державної влади та органами місцевого самоврядування; по – четверте, розмежування фінансових питань та джерел доходів (перш за все місцевих податків) бюджетів; по – п’яте, необхідність адекватного нормативного – законодавчого регулювання вибору оптимальних моделей місцевого самоврядування та їх залежності від спроможності громад; по – шосте, наявністю ефективного контролю та чітких механізмів відповідальності  за діяльністю органів місцевого самоврядування а також обраних місцевих депутатів та призначуваних посадових осіб. Це є механізм здійснення прямої демократії, який на жаль у повній мірі ще й до сьогодні не реалізовується у практиці місцевого самоврядування в Україні. В свою чергу, органи місцевого самоврядування повинні бути постійно зацікавлені у зворотному зв’язку з населенням і з цією метою мають бути організовані збори жителів, місцеві консультативні та зобов’язуючи референдуми. Вкрай актуальною є проблема створення т. з. "відкритого уряду”, метою якого має бути створення передумов прозорої діяльності державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

Сучасна система місцевого самоврядування, виходячи із специфіки взаємозв’язку громадянського суспільства і соціальної правової держави, насамперед, по–перше, повинна планувати та реалізовувати свої інтереси за допомогою дієвості територіальних громад; по–друге, така діяльність територіальних громад має бути незалежною, як від органів державної влади, так і від приватних, вузько–корпоративних інтересів; по–третє, завжди мають діяти у межах легітимно–встановлених політико–правових норм; по–четверте, не повинна підміняти державні структури і здійснення державної влади на місцях.

Таким чином, перехід до нових моделей суспільного управління та місцевого самоврядування пов’язаний з розширенням повноважень місцевої влади внаслідок процесів системної децентралізації, перевагами якої може вважатися зростання творчості й активності дій та інноваційних підходів в умовах конкуренції, щодо незалежних адміністративних територіальних одиниць, а також розширення можливостей залучення громадян до вирішення місцевих і регіональних проблем.

Для ефективного розвитку місцевого самоврядування в Україні гострим питанням є, з одного боку –  порушення балансу прав і обов’язків громадян, а з другого – відсутність механізмів, які б гарантували спроможність громадян, як суб’єкта влади користуватися наданим правом. Перспективна модель місцевого самоврядування в Україні має базуватися на реформуванні системи взаємовідносин та взаємостосунків влади, формуванні життєздатних територіальних громад, повного використання місцевих ресурсів, наближення рівня надання послуг населення до місця його проживання, а також залучення всіх громадян до вирішення місцевих питань, взаємоузгодження повноважень органів місцевого самоврядування та органів державних адміністрацій. Це має бути здійснено за умов формування механізму партнерства державної влади і місцевого самоврядування, а також чіткого поділу повноважень і компетенцій між територіальною громадою та її органами самоврядування.

Вкрай необхідно з метою оптимізації схем організації схем місцевого самоврядування здійснити закріплення в національному законодавстві за кожним з рівнів місцевого самоврядування вичерпного переліку власних повноважень і наданих державних повноважень, а також підготовка нових законодавчих актів із дотриманням принципів достатності правового регулювання та відкритості процесу законотворчого процесу.

Місцеве самоврядування – фундамент народовладдя та громадського управління.

Інституційно місцеве самоврядування створює надійну противагу тенденціям бюрократизації та етатизації соціально-політичного життя. Воно, поряд з громадською думкою і масовою політичною активністю населення, є найбільш впливовим репрезентантом громадянського суспільства у його взаємодії з органами державної влади. Через розвиток місцевого самоврядування проявляється одна з глобальних тенденцій сучасної цивілізації -  поступове заміщення значної кількості функцій державного управління  управлінням громадським і таким чином наближення управлінських інститутів до потреб кожної людини. Громадське управління, яке найбільш повно враховує і дозволяє проявлятися активності кожної людини, в сучасних умовах розвивається передусім як система місцевого самоврядування.

Значення місцевого самоврядування радикально збільшується в умовах реформування політичної системи України. По завершенні політичних реформ саме місцеве самоврядування стає вирішальною силою, що формує всю систему соціальних відносин у країні. Реалізується найбільш оптимальна модель управління, при якій регулюючі органи і посадовці знаходяться під прямим контролем людей, чиї інтереси вони мають представляти. Створюється надійний системний фундамент поєднання зусиль управлінських самоврядних інститутів та кожної людини для вирішення усього спектру соціальних проблем.

Всебічно підтримуючи розвиток місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя та громадського управління, створення для кожної людини можливостей захисту своїх інтересів і вирішення своїх проблем через органи соціального управління, партія концентрується на реалізації наступних програмних завдань у цій сфері:

1. Забезпечити реалізацію політичної реформи щодо перерозподілу управлінських повноважень на користь органів місцевого самоврядування.

2. Впровадити прямі вибори лише мерів міст та голів сільрад, а й голів районних та обласних рад.

3. Внести зміни у законодавство щодо зміцнення матеріально – фінансової основи місцевого самоврядування, перерозподілу на його користь фінансових потоків у державі.

4. Розширити контролюючі функції громадськості щодо діяльності місцевого самоврядування.

5. Сформувати систему загальноукраїнських координуючих структур для організації співпраці органів місцевого самоврядування різного рівня та міжнародного співробітництва у цій сфері.

 

 

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010