Керівні органи партії

7.1. Керівництво діяльністю Партії :

-         З'їзд Партії;

-         Політична Рада Партії;

-         Президія Політичної Ради Партії (далі – Президія);

-         Голова Партії;

-         Секретаріат Партії.

7.2. Вищим органом Партії є З’їзд Партії. З'їзд має право розглянути будь-яке питання діяльності Партії.

7.3. До виняткової компетенції З’їзду Партії належать:

-         визначення основних завдань та політики Партії;

-         прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень;

-         обрання терміном на 4 роки та звільнення з посади Голови Партії;

-         обрання та затвердження складу Політичної Ради Партії терміном на 4 роки; та Ревізійної Комісії терміном на 2 роки;

-         прийняття рішення про вхід Партії до виборчих блоків на президентських, парламентських і місцевих виборах;

-         формування списку кандидатів на виборах народних депутатів України;

-         затвердження кандидата Партії на виборах Президента України;

-         заслуховування звітів керівних органів Партії, що формуються З'їздом;

-         реалізація права власності на майно та кошти партії;

-         ухвалення рішення про припинення діяльності Партії.

Рішення про прийняття Статуту та Програми Партії, внесення в них змін і доповнень, а також рішення про припинення діяльності Партії приймаються двома третинами голосів присутніх на З'їзді делегатів.

7.4. З'їзд формується на основі представництва від територіальних партійних організацій обласного рівня. Делегати З’їзду обираються на конференціях (зборах) територіальних партійних організацій обласного рівня. Норма представництва на З’їзд визначається Політичною Радою Партії, про що територіальні партійні організації обласного рівня повідомляються в термін не пізніше тридцяти днів до дати проведення З’їзду. Інформація про дату та місце проведення З’їзду, попередній порядок денний доводиться Секретаріатом Партії до територіальних партійних організацій обласного рівня не пізніше, ніж за тиждень до проведення З’їзду.

З'їзд скликається Політичною Радою Партії один раз на п’ять років. Позачерговий З'їзд скликається з ініціативи Політичної Ради Партії або на вимогу не менше, ніж 7 територіальних партійних організацій обласного рівня в місячний термін з дня надходження необхідних документів. Інформація про норму представництва доводиться до відома територіальних партійних організацій обласного рівня в термін не пізніше десяти днів до дати проведення Позачергового З’їзду.

З'їзд правомочний, якщо для участі в його роботі зареєструвалося 2/3 делегатів. Рішення приймаються більшістю присутніх на З'їзді делегатів.

З’їзд має право делегувати Політичній Раді Партії окремі повноваження для розв’язання питань, що не входять до виняткової компетенції З’їзду.

7.5. У перервах між З'їздами роботою Партії керує Політична Рада Партії, яка обирається на З’їзді Партії в кількості не більше 35 осіб. До складу Політичної Ради Партії входить за посадою Голова Партії та голови територіальних партійних організацій обласного рівня.

7.6. Політична Рада Партії:

-         скликає черговий і позачерговий З'їзд Партії;

-         готує пропозиції щодо порядку денного З’їзду Партії та засідань Політичної Ради Партії;

-         затверджує бюджет Партії і звіт про його виконання, визначає порядок сплати членських внесків відповідно до цього Статуту;

-         обирає або звільняє членів Президії;

-         обирає та звільняє з посади заступників Голови Партії за поданням Голови Партії з числа членів Президії;

-         заслуховує звіти Президії, Голови Партії та його заступників;

-         у випадках дострокового припинення повноважень Голови Партії призначає виконуючого обов’язків Голови Партії на термін до наступного З’їзду Партії;

-         розв’язує питання щодо створення консультаційно-дорадчих комітетів, комісій тощо в напрямках своєї політичної діяльності;

-         затверджує порядок сплати та розмір членських внесків;

-         ініціює розгляд питання про виключення з членів Партії осіб, що входять до керівних органів Партії та члена Партії, що є Президентом України, народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України;

-         приймає рішення про створення та припинення діяльності територіальних партійних організацій;

-         створює та припиняє діяльність партійних засобів масової інформації;

-         визначає загальний порядок формування апарату Партії;

-         затверджує зразки печатки, штампів з найменуванням Партії, бланки, власну символіку, а також зразок документа, що засвідчує членство в Партії;

-         ухвалює рішення, постанови, інші акти, пов'язані із статутною діяльністю Партії, вносить у них зміни і доповнення.

Політична Рада має право прийняти до свого розгляду будь-яке питання, не віднесене до виняткової компетенції З'їзду Партії або іншого керівного органу Партії.

7.7. Чергове засідання Політичної Ради Партії скликається Президією не рідше одного разу на чотири місяці і вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 членів Політичної Ради Партії.

Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії.

Позачергове засідання Політичної Ради Партії скликається з ініціативи Президії, Ревізійної комісії, а також не менше 5 територіальних партійних організацій обласного рівня.

7.8. Постійно діючим керівним органом Партії в перервах між З'їздами і засіданнями Політичної Ради Партії є Президія, підзвітна З'їзду і Політичній Раді Партії.

До складу Президії входить за посадою Голова Партії. Члени Президії обираються Політичною Радою Партії з числа її членів терміном на два роки в кількості не більше 9 осіб.

7.9. Президія Партії:

-         організовує виконання рішень З’їзду Партії та Політичної Ради Партії;

-         скликає засідання Політичної Ради Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

-         заздалегідь розглядає та виносить на засідання Політичної Ради Партії проекти рішень та інші пропозиції;

-         здійснює політичне й організаційне керівництво діяльністю первинних і територіальних партійних організацій;

-         на основі програмних документів Партії виробляє рекомендації і приймає заяви з питань поточного політичного життя;

-         керує заходами Партії під час виборчих кампаній і всеукраїнського референдуму;

-         вирішує питання, що не входять до виняткової компетенції З'їзду та Політичної Ради Партії щодо участі Партії у виборах депутатів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

-         забезпечує взаємодію Партії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян;

-         затверджує за поданням Голови Партії кандидатури членів Секретаріату Партії, заслуховує звіти про їх діяльність;

-         затверджує порядок організації діяльності Секретаріату Партії;

-         заслуховує звіти консультативно-дорадчих комітетів і комісій при керівних органах Партії;

-         розглядає інші питання відповідно до цього Статуту та рішень З’їзду Партії і Політичної Ради Партії.

7.10. Засідання Президії проводяться при необхідності за рішенням Голови Партії, але не рідше, ніж один раз на місяць, і визнаються повноважними в разі присутності 2/3 від загальної кількості членів Президії. Позачергові засідання Президії скликаються з ініціативи Голови Партії, його заступників, а також не менш ніж 3 членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії.

Керівники або інші повноважні представники територіальних партійних організацій обласного рівня мають право брати участь у роботі Президії з правом дорадчого голосу. Головує на засіданнях Президії Голова Партії, а в його відсутність – один із його заступників. Для ведення протоколу засідання обирається секретар. Рішення ухвалюються відповідно до регламенту Президії простою більшістю голосів.

7.11. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії, який у період між З’їздами Партії та засіданнями Політичної Ради Партії здійснює загальне керівництво поточною діяльністю Партії. Голова Партії обирається З’їздом Партії терміном на чотири роки.

Голова Партії може мати заступників. Заступники Голови Партії обираються Політичною Радою Партії з числа членів Президії за поданням Голови Партії. Повноваження за-ступників Голови Партії та їх кількісний склад визначаються Політичною Радою Партії.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010