Преамбула


Україна заявила про свій наміри стати дійсно демократичною, відкритою, громадянською країною.  В основі громадянського суспільства ПРАВО людини почувати себе гідною, вільною і здатною до самореалізації та творчості.  Тільки така людина здатна на розвиток прав і свобод, забезпечення повноцінного життя і соціального добробуту через солідарність з іншими людьми. В розвинених країнах світу людина вважається універсальною цінністю, якій служить держава, що має основним обов’язком захист людського життя.

Український народ зробив внесок в розвиток світової демократії, спрямованої на утвердження невід’ємних прав та свобод людини і громадянина, одним із головних чинників та засобів якого, на нашу думку, повинна стати нова парадигма світосприйняття і світобачення людини. Таким мірилом, цінністю і ціллю ми визначаємо СОВІСТЬ. В цьому понятті сконцентровано багатовікове бажання людей мати чіткий орієнтир свого розвитку, якість, за яким визначається різниця між ДОБРОМ і ЗЛОМ.   Засобом для досягнення такої якості є Нова Парадигма влади і освітиякі спрямованіна повний і вільний розвиток особистості, розуміння взаємозалежності індивідуального і соціального. Така ОСВІТА, сприяє взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами. Вона покликана збагатити духовний, інтелектуальний і культурний потенціал українського народу. ОСВІТА, яка формуватиме саму СОВІСТЬ українського народу.

Український народ прагне розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, захищати права і свободи людини, домагатися гідних умов її життя, утверджувати соборність нації та єдність держави у співпраці з народами світу.

Місцеве самоврядування, як засада конституційного ладу України, – це один із найважливіших принципів функціонування публічної влади в суспільстві та державі. Конституція України 1996 року в повній відповідності до вимог Європейської Хартії поруч з такими фундаментальними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділ державної влади в окремій статті (ст. 7) декларує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування. Цей принцип потребує реалізації на практиці.

Лише усвідомлення відповідальності перед Богом, власною СОВІСТЮ, попередніми, нинішнім і прийдешнім поколіннями забезпечить європейський вибір та міжнародну повагу Народ України незалежно від національності, віровизнання, соціального походження і політичних поглядів має право, розум, волю, наснагу будувати своє майбутнє у єдиному світовому просторі з країнами відкритих суспільств.

Поступ нашого суспільства і нашого державотворення залежить насамперед від тих моральних цінностей, якими керується весь демократичний світ. Конституція України визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність за найвищі соціальні цінності. Вона визнала людину мірилом всіх цінностей, що нагромадило передове людство, видатні просвітителі релігійної, філософської, наукової етики. Водночас треба наголосити, що без відповідальності самої людини перед собою, своєю СОВІСТЮ, суспільством, державою, світовою громадою наш громадянський поступ буде нездійсненною мрією, залишиться привабливою декларацією без реального втілення. Для реалізації таких ідей повинно стати до праці коло однодумців, патріотично налаштованих співвітчизників.

Партія виступає за демократичну децентралізовану систему управління, яка базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення та всебічно підтримує муніципальний рух в Україні і співпрацює з громадськими організаціями та об’єднаннями органів місцевого самоврядування.

Наша партія виходить з того, що без оновлення людини, її духовного та інтелектуального розвитку, моральної відповідальності не можливо позбутися спадщини тоталітарного режиму, коли людину трактували як гвинтик відчуженої від неї жорстокої державної машини, підпорядкували людину інтересам аморфної маси, позбавляли її СОВІСТІ та ДОСТОЇНСТВА.

Задача партії СОВІСТЬ УКРАЇНИ полягає привнесення в політичну культуру громадян нових орієнтирів, запорукою оцінки яких є СОВІСТЬ.  Вона має спиратися на найновіші ідеї суспільної науки, освіти та громадянської ініціативи. Реалізація цих завдань потребує прийняття на державному рівні довготривалої цільової програми розвитку морально-правової культури в Україні, в основі якої повинне стати засвоєння знань про базові принципи демократичної держави – верховенства права, поважання прав людини, виборності представницьких органів, гарантії свободи волевиявлення. Розробка та впровадження такої програми є невідкладним заходом.

Створення Політичної партії „Совість України” зумовлене необхідністю привернути увагу держави і суспільства до найлюдяніших цінностей людини –СОВІСТІ, в змісті поняття якої закладені всі політичні, соціальні, економічні орієнтири розвинутого суспільства.

Вибір який зробила Україна завдяки активності самого народу передбачає забезпечення ЯКОСТІ політичних і соціальних прав громадян, зокрема права на вільний розвиток своєї особистості без порушення прав і свобод інших людей. Така громадянська позиція концентрується в етичній категорії СОВІСТЬ.

Інакше кажучи, наша політична партія наголошує, що захист прав і свобод людини передбачає відповідальність перед іншими людьми. Лише така єдність зможе гарантувати політичний, економічний, інтелектуальний поступ нашого суспільства до Об’єднаної Європи.

 

Наша партія ставить перед собою такі завдання:

 

1. Використання Конституції України як чинника залучення в правову систему України європейських правових цінностей і стандартів, що стосуються захисту прав і свобод людини та мають високий гуманітарний потенціал.

2. Використання Конституції України для рецепції природного права, застосування нових принципів і методів тлумачення норм про права людини, для розвитку конституційної юриспруденції основних прав і свобод людини.

3. Створення дієвих механізмів для перевірки будь-якого правового акту держави та посадових осіб на відповідність основним правам і свободам людини для виконання їхньої функції – обмеження державної влади.

 

СОВІСТЬ ПОВИННА СТАТИ ЦІННІСТЮ СУЧАСНОГО СВІТУ ”.

 

Ми наполягаємо, що наш вибір означає проголошення України відкритою, демократичною державою. Він забезпечується запровадженням чіткого механізму реалізації в нашій державі гуманістичних цінностей і принципів.

Відновити довіру народу до власної сили, до демократії – це найскладніше, але одночасно і найголовніше завдання політики.

Виникнення нової політичної сили чи справжньої народної партії якій довіряє більшість українського народу – закономірність, навіть неминучість.

Соціальна демократія, являючись фундаментом нинішньої суспільно-політичної системи, є дійсною демократією, яка спирається на готовність суспільства до відкритості.

Наше завдання – це побудова такого стану суспільно-політичної системи, де неухильно дотримуються норм конституціоналізму; де всі державні органи діють лише згідно із законами і на їх основі прийнятих народними представниками, підкоряючись верховенству права.

Побудова відкритого суспільства має стати метою та формою нової політики, яка об’єднає всі здорові політичні сили українського суспільства.

Вплив соціальної держави на суспільні процеси, чи то в інтересах незахищених соціальних груп, чи для загального процесу управління відкритим суспільством. Існування інституту соціальної демократії має забезпечити прийняття рішень щодо реалізації заходів для захисту соціально незахищених верств населення, добробуту та соціальної солідарності всіх верств населення. Забезпечення врегулювання правового механізму інституту соціальної демократії є одним із найголовніших завдань нашої політичної партії.

 

Ми впевнені що, такий вибір ставить нашою стратегічною метою досягнення Україною європейського рівня економічного і соціального розвитку та демократії шляхом проведення реформ усіх галузей суспільних відносин.

Ми усвідомлюємо складність такого завдання, зважуючи на те, що наші дії повинні бути адекватними проблемам розвитку всього спектру відносин, спрямовані на підвищення добробуту людей, зміцнення економічних і політичних позицій української держави у світовому економічному просторі та міжнародних відносинах.

Для досягнення запланованих цілей та інтересів нами буде вжито, з дотриманням норм національного права та існуючих конституційних механізмів реформування політичної й економічної системи, такі заходи з: 

-       удосконалення системи державного управління;

-       підвищення добробуту українського народу, подолання бідності та розшарування населення за рівнем доходів;

-       створення належних умов для духовного, культурного й освітнього розвитку громадян і покращення їх здоров’я;

-       розвиток ринку праці, соціального захисту та забезпечення його адресності;

-       захист прав власності та розвиток підприємництва, становлення середнього класу, створення умов для виведення економічної діяльності з "тіні”;

-       посилення законності та правопорядку, патріотичне виховання громадян;

-       розвиток інформаційного простору та доступність мереж масової інформації;

-       підвищення конкурентоспроможності економіки на основі інноваційної моделі розвитку;

-       удосконалення конкурентної політики, підвищення ефективності реального сектору економіки на засадах усебічного стимулювання приватної ініціативи;

-       розширення внутрішнього і зовнішнього ринку для збуту товарів українського виробництва;

-       реформування житлово-комунальної сфери, підвищення якості її послуг;

-       зниження податкового тиску.

 

Ми вважаємо, що тільки реформована, демократична держава може відповідати сучасним вимогам.

Держава повинна стати гарантом прав і свобод громадян у всіх галузях.

Права людини повинні бути захищені від необґрунтованого втручання з боку держави. Ми – за недоторканість особи і за рівну відповідальність усіх членів суспільства перед законом. 

Наша партія бачить гостру необхідність докорінної реорганізації системи державної влади шляхом розмежування сфери її компетенції зі сферами місцевого самоврядування, запровадження дієвої системи стримування і противаг, організації ефективної взаємодії різних  гілок влади.

Підвищення загальної ефективності державного управління передбачається здійснити шляхом продовження політико-адміністративної реформи, а саме:

-       удосконалення нормативно-правової бази з питань діяльності органів виконавчої влади;

-       удосконалення механізму розподілу повноважень між центральними, регіональними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

-       підвищення рівня публічності та прозорості механізмів прийняття політичних рішень.

 

Ми ставимо перед собою завдання, що є головним нашим пріоритетом, – це становлення середнього класу, динамічне підвищення якості життя населення, розв’язання проблеми бідності, турбота та захист інтересів науково-педагогічних працівників і тих, хто працює у сфері освіти.

 

Наші зусилля будуть направлятись на:

-       ліквідацію заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат, недопущення її виникнення в подальшому;

-       динамічне зростання реальних грошових доходів населення;

-       випереджаюче зростання реальної заробітної плати порівняно з ВВП;

-       зменшення розшарування населення за рівнем доходів;

-       активізацію процесів легалізації незареєстрованих доходів населення, зокрема прихованої заробітної плати;

-       усунення диспропорцій у рівнях пенсійного забезпечення.

Основне мета нашої партії – розвиток здатності людини захищати свої права і свободи. Це завдання ми будемо вирішувати через своїх депутатів всіх рівнів – від місцевого самоврядування до Верховної Ради.

Одне із основних завдань партії – перемога на виборах. Ми віримо, що нас підтримують всі наші однодумці, які згуртуються для перемоги в наступних виборах. За їх підтримкою ми станемо найбільш авторитетним виразником загальнонаціональних інтересів.

Ми налаштовані до конструктивних взаємин із діючими партіями іншого ідеологічного спрямування для плідної співпраці у розв’язанні загальнодержавних завдань: ГУМАННІСТЬ І ГІДНІСТЬ, ДУХОВНІСТЬ І ОСВІТА, НАУКА І ПРАВО, СОВІСТЬ!

Ми будемо об’єднувати талановитих, порядних, енергійних, ініціативних професіоналів та всіх небайдужих до ідей партії співвітчизників з усіх регіонів України і допомагати їм реалізувати свої здібності на благо народу і держави.

 

Пріоритетні напрями діяльності Партії

 

Партія „Совість України” пропонує такі програмні пріоритети:

-       консолідація всіх зусиль суспільства та його спрямування на сталий розвиток України;

-       реформування вітчизняної економіки, підвищення добробуту кожного громадянина України;

-       раціональне й ефективне використання потенціалу суспільства у галузях науки, освіти та виробництва, поступова реалізація комплексної стратегічної моделі сталого розвитку;

-       провадження збалансованої політики централізації і децентралізації, яка б забезпечувала конституційне верховенство права;

-       ініціювання реформ та програм стабільного і прозорого податкового законодавства;

-       усунення будь-яких форм і проявів дискримінації в оподаткуванні доходів юридичних і фізичних осіб, підвищення мінімального рівня доходів, що не обкладаються податками;

-       реформування системи трудових відносин, створення системи ефективного політичного і соціального захисту інституту праці;

-       захист соціальних прав громадян, закріплених у Конституції України;

-       встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати і пенсії, не нижчих від реального прожиткового мінімуму;

-       всебічну підтримку дітей, сімей, учнівської та студентської молоді, гуманітарної, вузівської та науково-технічної інтелігенції.

 


м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010