Права та обов'язки партії

4.1. Відповідно до цього Статуту Партія у встановленому чинним законодавством порядку має право:

-         вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України "Про політичні партії в Україні” та іншими законами України;

-         брати участь у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

-         використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

-         підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями з додержанням вимог законодавства, укладати угоди про співпрацю і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України;

-         ідейно, організаційно й матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їхньому створенні;

-         викладати публічно й обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

-         брати участь в обговоренні та оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

-         вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

-         брати участь у виробленні, обговоренні й реалізації державної політики;

-         брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представництва в їх складі;

-         брати участь у політичному житті країни, проводити масові політичні заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

-         представляти і захищати свої права і законні інтереси та права і законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

-         доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації;

-         отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-         поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

-         здійснювати діяльність, не заборонену законодавством, для забезпечення реалізації статутних цілей і завдань Партії.

Партія користується також іншими правами, якщо це не суперечить Конституції України і чинному законодавству України.

4.2. Відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту Партія зобов'язана:

-         дотримуватись Конституції та норм чинного законодавства України, включаючи загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що стосуються сфери діяльності Партії;

-         подавати на вимогу контрольних органів необхідні документи та пояснення;

-         щорічно інформувати Міністерство юстиції України про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії;

-         інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження в тижневий строк після прийняття рішень з цих питань;

-         опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

Партія несе також інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

м. Київ, вул. Львівська, 49
Тел./факс: (044) 423-1788, E-mail: sovukr@ukr.net
Використовуються технології uCoz © 2010